Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

14 68 87 017

Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program działający na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1390) skierowany dla rodzin wielodzietnych.

Program oferuje szeroki wachlarz zniżek oraz umożliwia otrzymanie dodatkowych uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne oraz indywidualnych przedsiębiorców. Głównym celem wprowadzenia programu jest umocnienie pozycji rodziny wielodzietnej oraz okazanie jej wsparcia.

Komu przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Rodzicom*, małżonkowi rodzica** i dzieciom, którzy na dzień składania wniosku mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci  będących:  

 • w wieku do 18 r. ż.;
 • w wieku do 25 r. ż. pod warunkiem pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych pod warunkiem posiadania przez dziecko orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanego lub znacznego.

Rodzicom, małżonkowi rodzica, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – możliwość ubiegania się o Kartę od dnia 1 stycznia 2019 roku.


*Rodzic  - osoba będąca ojcem/ matką trójki dzieci.

**Małżonek rodzica - osoba nie będąca rodzicem (ojcem/matką) trójki dzieci ale pozostająca w związku małżeńskim z rodzicem.


Na jaki czas przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

 • rodzic oraz małżonek rodzica otrzymują Kartę bezterminowo;
 • dzieci w wieku do 18 r. ż.  do ukończenia 18 r. ż.;
 • dzieci w wieku do 25 r. ż. do 30 września roku w którym następuje zakończenie nauki w szkole lub szkole wyższej - maksymalnie do osiągnięcia przez dziecko 25 r.ż..

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny należy złożyć stosowny wniosek. Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej ośrodka lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 13. Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznego, należy jednak pamiętać o wymogu posiadania podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego, wniosek ten można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia - http://empatia.mpips.gov.pl

Od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny jak również nowe rodziny składające wniosek o jej wydanie mogą ubiegać się o elektroniczną formę karty przyjmującą postać aplikacji na smartfony. Korzyścią z wnioskowania o tę formę karty jest niewątpliwie wbudowana w aplikację funkcja geolokalizacji pozwalająca na wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny w okolicy aktualnego przebywania użytkownika aplikacji. Dodatkowo aplikacja przekaże użytkownikom informację o aktualnych zniżkach oraz nowych partnerach, a także przypomni o konieczności złożenia nowego wniosku w celu przedłużenia terminu ważności karty.


Co zrobić aby uzyskać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny?

Uzyskanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny wiąże się z koniecznością złożenia nowego wniosku i wskazania w nim o którą formę Karty wnioskodawca się ubiega:

 • dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny tj. rodziny/osoby, posiadające Karty tylko w formie  tradycyjnej/elektronicznej, mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej formy Karty w formie tradycyjnej/elektronicznej  pod warunkiem dokonania opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą przyznaną Kartę ,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty tylko w jednej dowolnie wybranej przez siebie formie nie ponosi żadnej opłaty, jednakże wnioskując  za jakiś czas o przynanie drugiej formy Karty będzie musiał ponieść opłatę w wysokości 9,21 zł za każdą Kartę,
 • w przypadku jednoczesnego wnioskowania o Kartę w fomie elektronicznej i tradycyjnej wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty,
 • wnioskowanie o duplikat Karty, wiąże się tylko z opłatą za duplikat, niezależnie czy wnioskuje się o przyznanie karty tradycyjnej, elektronicznej, czy obu tych form jednocześnie .

Ważne:

Dla każdego członka rodziny wielodzietnej dla którego wnioskuje się o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia załącznika do wniosku - informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - załącznik ZKDR-04 .

Więcej informacji o aplikacji mobilnej w zakładce pomoc znajdziesz tutaj :

https://www.mkdr.gov.pl/soh/views/signIn.html


Informacje dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

 • każdy posiadacz karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych na Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy,
 • w przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona istnieje możliwość wydania duplikatu. Czynność ta podlega opłacie ponoszonej przez wnioskującego

w wysokości 9,56 zł (kwota podlega waloryzacji).

Opłaty związane z przyznaniem duplikatu Karty lub dodatkowej formy Karty należy wnieść w momencie złożenia stosownego wniosku. Kwotę w ustalonej wysokości można dokonać w kasie UG Skrzyszów lub wpłacić na konto bankowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 73 8589 0006 0250 0925 0627 0001

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny oraz wykaz partnerów znajdziesz pod wymienionymi poniżej linkami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies dla poprawy użyteczności witryny. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej

Rozumiem

do góry