Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

14 68 87 017

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642 NIP  993-00-98-831 REGON 850019464

2) może się Pani/Pan skontaktować z administratorem za pośrednictwem powołanego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: Ładna 38 F lub telefonując pod numer: 695-301-015

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia oraz:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508, z późn.zm.),

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220, z późn.zm.),

c) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. poz. 554, z późn.zm.),

d) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.),

e) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017r. poz. 2072),

f) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r.  poz. 473),

g) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755),

h) ustawy z dna 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2018r. poz. 756, z późn.zm.),

i) ustawy z dnia 13 października 1997r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  2017r. poz. 1778, z późn.zm.),

j) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510, z późn.zm.),

k) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390, z późn.zm.),

l) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998, z późn.zm.),

m) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553),

n) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832, z późn.zm.) – w tym przypadku administratorem danych pozostaje Wójt Gminy Skrzyszów;

- w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze wskazanych ustaw, (na tym można poprzestać) w szczególności w celu ustalenia i weryfikacji prawa do świadczeń uregulowanych powyższymi przepisami, ustalenia i dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz archiwizacji zgromadzonych informacji;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty współpracujące z administratorem na podstawie umowy lub uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, kurierzy, banki, osoby świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kancelarie prawne, podmioty sektora teleinformatycznego;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w pkt 3 ustaw;

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies dla poprawy użyteczności witryny. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej

Rozumiem

do góry